دلتنگی‌ات را تکه‌تکه می‌کنی و به دندان می‌کشی اما دوباره توی تنت جان می‌گیرد. وسط‌های گلو ...