یاقوت

یاقوت

من باب اینکه دوستان این صفحه را باز میکنند متن بیان رومشاهده نکنند...:)