یاقوت

مالکیت آسمانها را به کسی میدهند که به زمین دل نبندد...


من باب اینکه دوستان این صفحه را باز میکنند متن بیان رومشاهده نکنند...:)