یاقوت...

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۷ ثبت شده است

کسی که توبه کند اما... رفیقانش را عوض نکند ، تائب نیست!

کسی که توبه کند اما... روابط اجتماعی خود را تغییر ندهد ، تائب نیست!

کسی که توبه کند اما... رفتارش را با خانواده تغییر ندهد ، تائب نیست!

کسی که توبه کند اما...  خلق و خوی اش عوض نشود ، تائب نیست!

کسی که توبه کند اما... قلبش وسیع نشود و خیر دیگران را نخواهد ،‌ تائب نیست!

کسی که توبه کند اما... برهمان راه که می رفت بماند و برود ، تائب نیست!

کسی که توبه کند اما... چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند ،‌ تائب نیست!

کسی که توبه کند اما... باب توجیه را برای خودش باز بگذارد ، تائب نیست!

 

 

 

* برف آمد و پاییز فراموشم شد ...

 

یاقوت ...