یاقوت...

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۸ ثبت شده است

از دوستان کسی هست سفر اربعین در پیش داشته باشه ؟...

 

بعداً نوشت : 

*...عمود یک تا سیصدو سیزده رو پدرجان ...

* عمود ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۱۰۰۰ دوستان بیانی .

یاقوت ...